top of page

NYTE thu thập dữ liệu cá nhân theo những cách được liệt kê dưới đây:

1. Khách hàng, talents cung cấp dữ liệu cá nhân cho NYTE

 • Khách hàng cung cấp hồ sơ hoặc điền các biểu mẫu đăng ký ( Tên, thông tin liên lạc và thông tin nhận dạng khác khi cần thiết);

 • Cung cấp thông tin để đánh giá việc talents có đủ điều kiện cung cấp dịch vụ của NYTE (Tên, thông tin liên lạc, giấy phép hành nghề);

 • Tương tác với NYTE trên web ( hình ảnh đại diện, bất kỳ dữ liệu công khai nào khác);

 • Tham gia các cuộc thi hoặc sự kiện do NYTE tổ chức ( các hình ảnh, âm thanh hoặc video mà talents gửi cho NYTE);

 • Xác minh danh tính thông qua các phương tiện khác nhau.

2. Khi dịch vụ của NYTE được sử dụng

 • Dữ liệu cá nhân sẽ được thu thập thông qua việc sử dụng dịch vụ hoặc qua việc sử dụng website:

 • Thông tin giao dịch, phương thức thanh toán;

 • Phản hồi, xếp hạng và khen ngợi;

 • Thông tin về cách khách hàng tương tác với NYTE thông qua website;

 • Thông tin thiết bị, dữ liệu đường truyền;

 • Dữ liệu cá nhân khách hàng cung cấp thông qua email.

3. Từ các nguồn khác

 • NYTE có thể thu thập dữ liệu cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, thông tin liên lạc và thông tin nhận dạng khác, từ các nguồn khác khi cần thiết. Những nguồn này bao gồm:

 • Từ các chương trình giới thiệu;

 • Từ các đối tác kinh doanh của NYTE;

 • Từ nhà cung cấp bảo hiểm và tài chính;

 • Nguồn dữ liệu công khai có sẵn hoặc nguồn dữ liệu chính phủ;

 • Nhà cung cấp hoặc đối tác tiếp thị.

CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

bottom of page